Detroit vs. Everybody - Eminem
From the album Shady XV

Produced by: